Hot News :
สำนักปลัด

นางจันทร์ฉาย ศรีนวล

หัวหน้าสำนักปลัด

 


พนักงานส่วนตำบล

นายอุบล จันทร์ชนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ดุจดา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ แสงทวีสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวีรชัย แสงเนตร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา บัวหอม

นักวิชาการสุขาภิบาลการ

นางสาวอธิจิต โคตรผาบ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวพุทธผล ดวงหม่อง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชนาธิป ชุมนวน

เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปง/ชง)

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง/ชง)

 


พนักงานจ้างภารกิจ/จ้างเหมาบริการ

นางสาวจิราภา กาเผือก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญประภา กอจันทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายวิสันติ จับเครือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

นางสาวนันทนา บุญปก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธูรการ

นายวชิรา ทองสุก

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายเกียรติยศ คำขาว

ช่างไม้ (ทักษะ)

นายศักดิ์ชาย พุ่มจันทร์

พนักงานวิทยุ (ทักษะ)

นางสาวอาทิตยา วาภพ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสัญญา บุญผล

พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)

นางสาวอักษรศิลป์ วรพิมรัตน์

พนักงานงานตกแต่งสวน (ทักษะ)

นางสาวบุญทอง กอจันทร์

คนงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลาง

คนงานทั่วไป

นายทนุ บัวใหญ่

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายสงัด พุ่มจันทร์

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายวิฑูรย์ สายสี

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายณัฐดนัย วาภพ

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายประสิทธิ์ แสนสินธุ์

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายสมัย แก่นจันทร์

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นางสาวธัญญเรศ พุ่มจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายปรัญญา ศรีจันทร์อ่อน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริภัทร บัวใหญ่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ