Hot News :
กองคลัง

นางสุดาวรรณ วันหนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก)

นางชมพูนุช บรรเทา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

 


พนักงานจ้างภารกิจ/จ้างเหมาบริการ

นางสาวสาวิตรี วงศ์พุฒ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวอภิญญา ทรัพย์พร้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววิไลพรรณ เงินเรียง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายพฤศจิกา ดากลืน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธูรการ

นางสาววรัญญา ดุจดา

คนงานทั่วไป

นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์ละ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนวพล บุญเฉลียว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอัญชลี จันทร์ส่อง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ