Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางบุญญาดา พุฒพิมพ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเมฆ กันยามา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางจันทร์ฉาย ศรีนวล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุดาวรรณ วันหนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเบียบ เพชรมะดัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประพิศ วันหนา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจันทราภา ทาทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ