ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน(คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลหนองบัวฮี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. อถล. ครู และ นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี และสามารถนำไปบอกต่อหรือนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ โดยเฉพาะการทิ้งขยะอันตราย และการจัดการขยะเปียก เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากขยะโดยมีสัตว์หรือแมลงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นหนู แมลงต่างๆ และเรียนรู้การทำน้ำหมัก EM
วันที่ 22 ก.ค. 65 อบต.หนองบัวฮี โดยงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี ได้ตระหนักถึงโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีนายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี อสม.เขตพื้นที่ รพสต.หนองบัวฮี พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองบัวฮี ทุกท่านร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ในครั้งนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day ระยะที่ 2 อบต.หนองบัวฮี โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน ส่งเสริมให้ อบต.เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อสม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ออกดำเนินการพ่นหมอกควันตาม หมู่บ้าน,วัด และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ทั้ง 16 หมู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในระยะเริ่มต้น ใน “โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565”
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 จัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 จัดกิจกรรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำโดยนายผดุง คำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 โดยยึดหลักการ โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ การสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม "นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (NO Gift POlicy)" เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส เอกสารแนบ -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift POlicy) พ.ศ.2564
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จัดกิจกรรม ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์..เลิกสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร!!!
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๒ แห่ง อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี จะออกดำเนินการพ่นหมอกควันตาม หมู่บ้าน วัด และโร่งเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล หนองบัวฮี ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระยะเริ่มต้น ทางองค์การบริทารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้อำนวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่ในการออกพ่นหมอกควันในครั้งนี้ด้วย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนนสายหลัก-สายรองและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประชาชนทั่วไป มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการสร้างขยะ รู้จักคัดแยกขยะ หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนทางเข้าบ้านหนองบัวฮีน้อยหมู่ที่ 1 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี และสถานที่ท่องเที่ยวแก่งใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และ รพ.สต.บ้านโนนยานาง จัดกิจกรรมโครงการโครงการตรวจคัดกรอง-วินิจฉัยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564
งค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และ รพ.สต.หนองบัวฮี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 64
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ