สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน (คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน(คัดแยกขยะต้นทาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลหนองบัวฮี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้ผู้นำ ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อสม. อถล. ครู และ นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆอย่างถูกวิธี และสามารถนำไปบอกต่อหรือนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ โดยเฉพาะการทิ้งขยะอันตราย และการจัดการขยะเปียก เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆที่เกิดจากขยะโดยมีสัตว์หรือแมลงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เช่นหนู แมลงต่างๆ และเรียนรู้การทำน้ำหมัก...

[ 09-08-2565 ] Hits:54

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 ก.ค. 65 อบต.หนองบัวฮี โดยงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี ได้ตระหนักถึงโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดความสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีนายแสนทวี ดาลาด นายก อบต.หนองบัวฮี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี อสม.เขตพื้นที่ รพสต.หนองบัวฮี...

[ 25-07-2565 ] Hits:91

"ภาพกิจกรรมโครงการ 5ส Bic Cleaning Day ระยะที่ 2"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรม 5ส Bic Cleaning Day ระยะที่ 2 อบต.หนองบัวฮี โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของ อบต.และชุมชน...

[ 20-07-2565 ] Hits:145

“ภาพโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อสม ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ออกดำเนินการพ่นหมอกควันตาม หมู่บ้าน,วัด และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี ทั้ง 16 หมู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในระยะเริ่มต้น ใน “โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565”

[ 13-06-2565 ] Hits:82

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ